Regulamin promocji „Druga sztuka -30%”?

 

Jak skorzystać z promocji „Druga sztuka -30%”?

1. Promocja „Druga sztuka -30%” dotyczy wszystkich produktów ze punktu, salonu sprzedazy stacjonarnej Umalucha

2. Oferta dotyczy dwoch produktow; gdzie rabat zostaje uwzgledniony do tanszego produktu kompletu.

Ceny produktow liczone sa od cen SRP (Manufacturers Suggested Retail Price/Sugerowana Cena Detaliczna)

3. Dotyczy produktow dostepnych na stanie. Produkty nie dostepne w czasie trwania oferty (do domowienia) nie podlegaja rabatowi.

4. Promocja „Druga sztuka -30%” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

5. Promocja „Druga sztuka -30%” obowiązuje od dnia 14.10.2019 r. do godz. 23:69 dnia 31.10.2019 r.

 

 

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Druga sztuka -30%” („Promocja”) jest Umalucha w Kutnie, NIP 7752393164 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie stacjonarnym Umalucha

3. Promocja dotyczy wszystkich produktów dostepnych na stanie w czasie trwania propocji.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają  transakcji w postaci  zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) dwóch dowolnych produktów, o których mowa w punkcie 3 powyżej („Zestaw promocyjny”).

5. Klient spełniający warunki wskazane w pkt. 4 niniejszego regulaminu jest uprawniony do zakupu Zestawu promocyjnego/ Zestawów promocyjnych na poniższych zasadach:
a) W przypadku zakupu jednego Zestawu promocyjnego, Klient będzie uprawniony do zakupu produktu zajmującego drugą pozycję w Zestawie promocyjnym z rabatem w wysokości 30% od obowiązującej ceny sprzedaży tego produktu.
b) W przypadku zakupu większej ilości Zestawów promocyjnych w ramach jednej transakcji, Klient będzie uprawniony do zakupu produktu zajmującego drugą pozycję w każdym z Zestawów promocyjnych (tj. produktu zajmującego w koszyku pozycję drugą, czwartą, szóstą itd.), każdorazowo z rabatem w wysokości 30% od obowiązującej ceny sprzedaży tego produktu.6. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7. Klient nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta  ani z innych kart lub promocji.
8. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać. Odnośnie towarów zakupionych w ramach Promocji nie przysługuje darmowa dostawa.

9. Promocja “Druga sztuka -30%” obowiązuje od dnia 14.10.2019 r. do godz. 23:69 dnia 31.10.2019 r.

10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.

11. Klient jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://www.umalucha.pl/.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.2019 r.

 

Kutno, dnia 14.10.2019 r.